Dostawa systemu logistycznego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa Szpitala Zakaźnego Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Poznań: Dostawa systemu logistycznego DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO pod nazwą BUDOWA SZPITALA ZAKAŹNEGO Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 341994 - 2009; data zamieszczenia: 01.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu logistycznego DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO pod nazwą BUDOWA SZPITALA ZAKAŹNEGO Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa systemu logistycznego z przeznaczeniem dla Szpitala Zakaźnego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu (w budowie). Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące pakiety (części): Pakiet 1 Meble w systemie logistycznym Pakiet 2 Wózki w systemie logistycznym.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.10.00-5, 39.15.13.00-8, 33.19.00.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 13.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 134 (Budynek D I ptr.).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelarii Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto przy ul. Szwajcarskiej 3, pok. 239 II ptr..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1 Meble w systemie logistycznym.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2 Wózki w systemie logistycznym.ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2009-10-01 14:33)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 1 - meble w systemie logistycznym (2009-10-01 14:34)
 • Rys. 1 - Pom. 1.07 (2009-10-01 14:35)
 • Rys. 2- Pom. 2.04 (2009-10-01 14:35)
 • Rys. 3 - Pom. 4.03 (2009-10-01 14:36)
 • Rys. 4 - Pom. 7.04 (2009-10-01 14:36)
 • Rys. 5 - Pom. 8.04 (2009-10-01 14:38)
 • Rys. 6 - Pom. 10.09 (2009-10-01 14:40)
 • Rys. 7 - Pom. 10.10 (2009-10-01 14:40)
 • Rys. 8 - Pom. 10.11 (2009-10-01 14:41)
 • Rys. 9 - Pom. 11.11-1 (2009-10-01 14:42)
 • Rys. 10 - Pom. 11.11-2 (2009-10-01 14:42)
 • Formularz ofertowy - Pakiet 2 - wózki w systemie llogistycznym (2009-10-01 14:43)
 • WZÓR UMOWY (2009-10-01 14:43)
 • Druk zastrzezenia informacji zawartych w ofercie (2009-10-01 14:43)
 • Ogłoszenienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-10-14 14:56)
 • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert (2009-10-14 14:57)
 • ZP-21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2009-10-14 14:57)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-11-10 10:32)