Dostawa szwów chirurgicznych

Poznań: Dostawa szwów chirurgicznych
Numer ogłoszenia: 339598 - 2009; data zamieszczenia: 30.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa szwów chirurgicznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET I SZWY CHIRURGICZNE SYNTETYCZNE, NIEWCHŁANIALNE, JEDNOWŁÓKNOWE POLIAMIDOWE I POLIPROPYLENOWE (DLA OKULISTYKI) PAKIET II TAŚMA DO SZYCIA WĄTROBY PAKIET III SZWY CHIRURGICZNE WCHŁANIALNE, SYNTETYCZNE MONOFILAMENTOWE O PODTRZYMANIU TKANKOWYM 7-14 DNI I CAŁKOWITYM WCHŁANIANIU 56 DNI PAKIET IV SZWY SYNTETYCZNE WCHŁANIALNE, PLECIONE, POWLEKANE Z POLIGLAKTYNY PAKIET V SYSTEM DO USZCZELNIANIA OPONY TWARDEJ PAKIET VI NICI CHIRURGICZNE, SYNTETYCZNE, WCHŁANIALNE Z POLIGLAKTYNY, DŁUGOŚĆ I OKRES PODTRZYMYWANIA TKANKOWEGO 21-28 DNI 75%PO DWÓCH DNIACH I 30% PO TRZECG TYGODNIACH PAKIET VII NICI SYNTETYCZNE NIEWCHŁANIALNE POLIAMIDOWE PAKIET VIII NICI SYNTETYCZNE NIEWCHŁANIALNE PLECIONE PAKIET IX WOSK KOSTNY PAKIET X SZWY CHIRURGICZNE STALOWE.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań blok D pok. 134.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.10.2009 godzina 09:00, miejsce: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań Kancelaria p.II blok D pok. 239.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET I.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET II.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET III.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET IV.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET V.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET VI.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET VII.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PAKIET VIII.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PAKIET IX.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PAKIET X.

 


ZAŁĄCZNIKI

 • SIWZ na dostawę szwów chirurgicznych (2009-09-30 13:44)
 • Formularz ofertowy - dostawa szwów chirudgicznych (2009-09-30 13:45)
 • druk - informacji zastrzeżonych (2009-09-30 13:46)
 • projekt umowy na dostawę szwów chirurgicznych (2009-09-30 13:47)
 • odpowiedzi na pytania dot. szwów chirurgicznych nr 1 (2009-10-07 11:13)
 • zmiana treści ogłoszenia dot. szwów chirurgicznych (2009-10-07 11:14)
 • OGLOSZENIE - WYBÓR SZWY CHIRURGICZNE (2009-10-29 13:14)
 • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert na dostawę szwów chirurgicznych (2009-10-29 13:15)
 • ZP-21 streszczenie ofert - punktacja- szwy chirurgiczne (2009-10-29 13:16)
 • Informacja o odrzuceniu - 2m (2009-10-29 13:16)
 • Informacja o odrzuceniu - COVIDIEN (2009-10-29 13:17)
 • Informacja o odrzuceniu JOHNSON & JOHNSON (2009-10-29 13:17)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-12-16 08:34)