Przetarg nieograniczony na dostawę mebli biurowych i gospodarczych dla zadania inwestycyjnego p.n Budowa Szpitala Zakaźnego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Poznań: Dostawa mebli biurowych i gospodarczych DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO pod nazwą BUDOWA SZPITALA ZAKAŹNEGO Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 331954 - 2009; data zamieszczenia: 24.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli biurowych i gospodarczych DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO pod nazwą BUDOWA SZPITALA ZAKAŹNEGO Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa mebli biurowych i gospodarczych dla potrzeb Szpitala Zakaźnego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu (w budowie). Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące pakiety (części): Pakiet 1 Meble biurowe i gospodarcze, Pakiet 2 Meble do pomieszczeń socjalnych, Pakiet 3 Blaty i szafki podblatowe.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.00.00-6, 39.14.12.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 SIWZ lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą), zastrzeżeniem pkt. 4.5, natomiast nie spełnienie wymagań określonych w pkt. 4.3 spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w. Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia brakujących albo wadliwych dokumentów lub oświadczeń wymienionych w pkt. 4.2. i 4.3 w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych..

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.1 i 4.2.2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.4.2.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, albo kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 4.2.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ przez oferowane produkty: odpowiednie atesty wskazane w pkt. 1.2 oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków bezpieczeństwa, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami lub zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

·                  1 - Cena - 70

·                  2 - Ocena techniczna (jakość wykonania) - 30

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. nr 134, (I ptr. Budynek D).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2009 godzina 10:00, miejsce: w Kancelarii Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto przy ul. Szwajcarskiej 3, pok. 239 Budynek D II ptr..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Meble biurowe i gospodarcze.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.00.00-6.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.11.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                          1. Cena - 70

o                          2. Ocena techniczna (jakość wykonania) - 30

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Meble do pomieszczeń socjalnych.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.11.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Blaty i szafki podblatowe.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.14.12.00-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.11.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2009-09-24 15:27)
 • Formularz ofertowy - PAKIET 3 - BLATY I SZAFKI PODBLATOWE (2009-09-24 15:33)
 • Formularz ofertowy - PAKIET 2 - MEBLE DO POMIESZCZEŃ SOCJALNYUCH (2009-09-24 15:34)
 • Formularz ofertowy - PAKIET 1 - MEBLE BIUROWE I GOSPODARCZE (2009-09-24 15:41)
 • WZÓR UMOWY (2009-09-24 15:42)
 • Druk zastrzezenia informacji zawartych w ofercie (2009-09-24 15:42)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2009-09-28 14:09)
 • Ogłoszenienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-10-15 14:53)
 • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert (2009-10-15 14:53)
 • ZP-21 Streszczenie oceny i porówniania złożonych ofert (2009-10-15 14:54)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-11-05 09:08)