Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 6 na dostawe gazów medycznych -( zamówienie uzupełniające - 20% zamówienia podstawowego do umowy nr 154/08)

Poznań: DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH dla potrzeb Szpitala przy ul.Szkolnej 8/12 w Poznaniu - postepowanie w trybie z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1 pkt.6 -zamówienie uzupełniające 20% zamówienia podstawowoego.
Numer ogłoszenia: 329654 - 2009; data zamieszczenia: 23.09.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. , faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH dla potrzeb Szpitala przy ul.Szkolnej 8/12 w Poznaniu - postepowanie w trybie z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1 pkt.6 -zamówienie uzupełniające 20% zamówienia podstawowoego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH dla potrzeb Szpitala przy ul.Szkolnej 8/12, w związku z wykorzystaniem asortymentu z umowy nr 154/2008 zawartej w dniu 12.09.2008r. z firmą KARO p.R.Bajdalski - na dostawę gazów medycznych, niezbędne jest udzielenie zamówienia uzupełniającego ( 20 % zamówienia podstawowego) w celu zabezpieczenia ciągłości dostaw gazów medycznych do czasu rozstrzygniecia nowej procedury przetargowej. Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego nie przekracza 20% wartości zamówienia podstawowego, wyboru wykonawcy dokonano w wyniku prawomocnie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, a w SIWZ do przetargu przewidziano możliwość zamówień uzupełniających., co wyczerpuje przesłanki powołanych wyżej przepisów ustawy Pzp..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.11.40-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 106452.34 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.09.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  KARO Roman Bajdalski, ul.Narutowicza 5, Aleksandrów Kujawski, kraj/woj. Polska.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

·                  Cena wybranej oferty: 106.452,34,- z vat

·                  Oferta z najniższą ceną: 106.452,34,- z vat oferta z najwyższą ceną: -

·                  Waluta: PLN.