Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1 pkt. 6 - (zamówienie uzupełniające - 20% zamówienia podstawowego do umowy nr 27/2009)

Poznań: Dostawa leków z lekospisu szpitalnego dla potrzeb Szpitala przy ul.Szkolnej 8/12 - zamówienie w trybie z wolnej ręki (20% zamówienia podstawowego do umowy nr 27/2009)
Numer ogłoszenia: 329252 - 2009; data zamieszczenia: 23.09.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. , faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków z lekospisu szpitalnego dla potrzeb Szpitala przy ul.Szkolnej 8/12 - zamówienie w trybie z wolnej ręki (20% zamówienia podstawowego do umowy nr 27/2009).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W związku z wykorzystaniem asortymentu lekowego z umowy nr 27/09, zawartej w dniu 10.02.2009r. z Centralą Farmaceutyczną CEFARM S.A. niezbędne jest udzielenie zamówienia uzupełniającego ( 20 % zamówienia podstawowego) w celu zabezpieczenia ciągłości dostaw leków do czasu rozstrzygniecia nowej procedury. Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego nie przekracza 20% wartości zamówienia podstawowego, wyboru wykonawców dokonano w wyniku prawomocnie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, a w SIWZ do przetargu przewidziano możliwość zamówień uzupełniających., co wyczerpuje przesłanki powołanych wyżej przepisów ustawy Pzp..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 5986.92 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A., ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

·                  Cena wybranej oferty: 5.986,92,- z vat

·                  Oferta z najniższą ceną: 5.986,92,- z vat oferta z najwyższą ceną: -

·                  Waluta: PLN.