Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 - zamówienie uzupełniające ( 20% zamówienia podstawowego o umów nr 74/08, 75/08 oraz 81/08)

Poznań: Dostawa leków z lekospisu szpitalnego dla potrzeb Szpitala przy ul.Szkolnej 8/12 - zamówienie uzupełniające ( 20% zamówienia podstawowego o umów nr 74/08, 75/08 oraz 81/08)
Numer ogłoszenia: 162237 - 2009; data zamieszczenia: 23.09.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. , faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków z lekospisu szpitalnego dla potrzeb Szpitala przy ul.Szkolnej 8/12 - zamówienie uzupełniające ( 20% zamówienia podstawowego o umów nr 74/08, 75/08 oraz 81/08).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa leków z lekospisu szpitalnego dla potrzeb Szpitala przy ul.Szkolnej 8/12 - zamówienie uzupełniające ( 20% zamówienia podstawowego o umów nr 74/08, 75/08 oraz 81/08) W związku z całkowitym wykorzystaniem asortymentu lekowego z umów nr 74/08, 75/08, 81/08 zawartych w dniu 13.05.2008r. z : FARMACOL S.A. , LEK S.A., oraz EKO-ERA Przeds.Handl.Usł. niezbędne jest udzielenie zamówienia uzupełniającego ( 20 % zamówienia podstawowego) w celu zabezpieczenia ostaw leków do czasu rozstrzygnięcia nowej procedury przetargowej. Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego nie przekracza 20% wartości zamówienia podstawowego, wyboru wykonawców dokonano w wyniku prawomocnie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, a w SIWZ do przetargu przewidziano możliwość zamówień uzupełniających., co wyczerpuje przesłanki powołanych wyżej przepisów ustawy Pzp..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 108397.65 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: 1

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  FARMACOL S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

·                  Cena wybranej oferty: 85.818,38,- z VAT

·                  Oferta z najniższą ceną: 85.818,38,- z VAT oferta z najwyższą ceną: -

·                  Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: 2

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  LEK S.A., ul.Podlipie 16, Stryków, kraj/woj. Polska.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

·                  Cena wybranej oferty: 2.575,27,- z VAT

·                  Oferta z najniższą ceną: 2.575,27,- z VAT oferta z najwyższą ceną: -

·                  Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Pakiet 3

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Przeds.Handl.Usługowe EKO ERA, ul.Krańcowa 79, 62-081 Przeźmierowo, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

·                  Cena wybranej oferty: 20.004,00 z VAT

·                  Oferta z najniższą ceną: 20.004,00 z vat oferta z najwyższą ceną: -

·                  Waluta: PLN.