Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1 pkt.7 swiadczenie usług w zakresie ochrony obiektów szpitalnych ZOZ Poznań - Stare Miasto( zamówienie uzupełniające -50% zamówienia podstawowego)

Poznań: Świadczenie usług w zakresie ochrony obiektów szpitalnych Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto
Numer ogłoszenia: 328446 - 2009; data zamieszczenia: 23.09.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. , faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie ochrony obiektów szpitalnych Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług w zakresie ochrony obiektów szpitalnych Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto - zamówienie uzupełniajace (50% zamówienia podstawowego).Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniajacego nie przekracza równowartości 50% wartości zamówienia podstawowego, wyboru wykonawcy dokonano w wyniku prawomocnie rozstrzygnietego przetargu nieograniczonego, a w SIWZ do przeatrgu przewidziano możliwośc udzielenia zamówień uzupełniających i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego. na podst. art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp ( Dz.U.Nr 223/2007 poz. 1655 z późn.zmian. tj. Dz.U.Nr 171/2008 poz. 1058 i późn).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 5326.65 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  AGENCJA OCHRONY MIENIA CERTUS Sp. z o.o., ul. Obozowa 16, Warszawa, kraj/woj. Polska.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

·                  Cena wybranej oferty: 8,01,- z VAT za 1 godz.ochrony

·                  Oferta z najniższą ceną: 8,01,- z VAT za 1 godz.ochrony oferta z najwyższą ceną: -

·                  Waluta: PLN.