Dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb ZOZ Poznań - Stare Miasto Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3

Poznań: Dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb ZOZ Poznań-Stare Miasto Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 Numer ogłoszenia: 161335 - 2009; data zamieszczenia: 22.09.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23. * Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl * Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb ZOZ Poznań-Stare Miasto Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do aparatów Hitachi 912 ISE oraz STA Compact dla potrzeb ZOZ Poznań - Stare Miasto w asortymencie i ilościach opisanych w formularzu ofertowym. Podzielony na pakiety: Pakiet 1 - Odczynniki do analizatora Hitachi 912 ISE Pakiet 2 - Odczynniki do analizatora STA Compact. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane III.2) WARUNKI UDZIAŁU * Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy: - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Brak choćby jednego z dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie wraz z tłumaczeniem na język polski dokumentów sporządzonych w językach obcych) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą), z zastrzeżeniem pkt. 4.5 specyfikacji Nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.3 specyfikacji spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w.. * Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt.4.1 specyfikacji Wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.1 i 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt.3. 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 6. Do postępowania mogą przystąpić wykonawcy występujący wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 7. Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki, o których mowa w pkt. 4.1 specyfikacji oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 1, 2, 5. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ 1. Odpowiedni dokument potwierdzający dopuszczenie oferowanych odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych, do obrotu medycznego i używania, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, określonymi w pkt. 1.2 specyfikacji, tj. certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokument równorzędny - zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego. 2. Odpowiednie karty charakterystyki substancji szkodliwych (16sto punktowa) wystawione dla każdego preparatu (odczynnika) odrębnie. 3. Ulotki (materiały informacyjne) w języku polskim opisujące szczegółowo właściwości wszystkich oferowanych odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych oraz potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych warunków.. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dokumenty dostępne są bezpośrednio na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl lub w siedzibie zamawiającego: ul. Szwajcarska 3 Poznań pok. 133-135 (Dz. Zam. Pub.) tel. 061 8739 033 fax 061 8779 517. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3, 61-285 Poznań pok 239. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I - Odczynniki do analizatora Hitachi 912 ISE. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynniki do analizatora Hitachi 912 ISE. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet II - Odczynniki do analizatora STA Compact. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynniki do analizatora STA Compact. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-09-22 10:35)
  • Formularz ofertowy (2009-09-22 10:36)
  • Wzór Umowy (2009-09-22 10:36)
  • Druk zastrz. informacji ofertowych (2009-09-22 10:36)
  • wyjaśnienia do SIWZ nr 1 (2009-09-29 12:50)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-10-14 13:39)
  • ZP 12 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2009-10-14 13:40)
  • ZP 21 STRESZCZENIE OCENY I POROWNANIA ZLOZONYCH OFERT (2009-10-14 13:40)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-12-02 13:24)