Dostawa analizatorów i aparatów laboratoryjnych II

Poznań: Dostawa analizatorów i aparatów laboratoryjnych II
Numer ogłoszenia: 325832 - 2009; data zamieszczenia: 21.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa analizatorów i aparatów laboratoryjnych II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET I ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY MIN. 30 PARAMETROWY SZT 1 ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY MIN. 23 PARAMETROWY SZT. 1 PAKIET II MIESZADŁO HEMATOLOGICZNE SZT 1 PAKIET III ELEKTRONICZNY SUMATOR KRWINEK BIAŁYCH SZT 1 PAKIET IV URZĄDZENIE DO HODOWLI KOMÓREK BEZTLENOWYCH (ANAEROSTAT) SZT 2 PAKIET V ZMYWARKA DO SZKŁA LABORATORYJNEGO SZT 1.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.40.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZOZ Poznań - Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3, Działu Zamówień Publicznych, pok. nr 134..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2009 godzina 09:00, miejsce: wyłącznie do Kancelarii ZOZ Poznań - Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3, pok. 239 IIp..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET I ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY MIN. 30 PARAMETROWY SZT 1 ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY MIN. 23 PARAMETROWY SZT. 1.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET II MIESZADŁO HEMATOLOGICZNE SZT 1.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET III ELEKTRONICZNY SUMATOR KRWINEK BIAŁYCH SZT 1.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET IV URZĄDZENIE DO HODOWLI KOMÓREK BEZTLENOWYCH (ANAEROSTAT) SZT 2.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET V ZMYWARKA DO SZKŁA LABORATORYJNEGO SZT 1.


ZAŁĄCZNIKI

 • 1. SIWZ ANALIZATORY i aparaty laboratoryjne II (2009-09-21 14:12)
 • 5._zał informacje i druki zastrzeżone (2009-09-21 14:12)
 • PAKIET I (2009-09-21 14:12)
 • PAKIET II (2009-09-21 14:12)
 • PAKIET III (2009-09-21 14:12)
 • PAKIET V (2009-09-21 14:13)
 • PAKIET I V (2009-09-21 14:13)
 • 19. WZOR_UMOWY (2009-09-21 14:13)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1 - analizatory i aparaty laboratoryjne II (2009-09-29 08:30)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2- DO ANALIZATORÓW (2009-09-30 09:20)
 • 18. OGLOSZENIE WYBORU OFERTY NA DOSTAWĘ ANALIZATORÓW I APARATÓW LABORATORYJNYCH (2009-10-07 10:43)
 • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert (2009-10-07 10:49)
 • ZP-21 streszczenie ofert wybór (2009-10-07 10:50)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-12-17 12:21)