Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę worków na odpady i rękawic różnego przeznaczenia dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniające do umowy nr 23/2008

Poznań: Dostawa worków na odpady i rękawic różnego przeznaczenia dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniające do umowy nr 23/2008 ;
Numer ogłoszenia: 324702 - 2009; data zamieszczenia: 21.09.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. , faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa worków na odpady i rękawic różnego przeznaczenia dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniające do umowy nr 23/2008 ;.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie uzupełniające obejmować będzie dostawę worków na odpady i rękawic różnego przeznaczenia dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniające do umowy nr 23/2008 - zamówienie uzupełniające do umowy nr 23/2008 . Łączna wartość zamówienia uzupełniającego nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego określonego umową nr nr 23/2008 ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.14.10.00-9, 18.93.00.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 14547.53 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)