Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury do cyfrowej diagnostyki rentgenowskiej dla Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa aparatury do cyfrowej diagnostyki rentgenowskiej dla Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto
Adres pocztowy: ul. Szkolna 8/12
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-833
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Tel.: 061 8739 - 293
Osoba do kontaktów: Piotr Matejczuk
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
Faks: 061 8779 - 517
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.szpital-strusia.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Podmiot prawa publicznego
Zdrowie

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Dostawa aparatury do cyfrowej diagnostyki rentgenowskiej dla Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Dostawy
Kupno
Główne miejsce realizacji dostawy: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto
Szpital ul. Szkolna 8/12
61-833 Poznań
Kod NUTS PL415

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej nie dotyczy
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

a) dostawa cyfrowego uniwersalnego aparatu rentgenowskiego do diagnostyki ogólnej z cyfrowym systemem rejestracji i obróbki obrazów, wraz z systemem radiografii pośredniej „CR”:
• dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu rentgenowskiego do zdalnej fluoroskopii i radiografii (system z dwoma lampami rentgenowskimi) wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, ze stanowiskami: stanowisko pierwsze Telekomando z cyfrowym zapisem i obróbką obrazu – do wykonywania badań kontrastowych przewodu pokarmowego oraz wszystkich rentgenowskich badań diagnostycznych wykonywanych u pacjentów w pozycji leżącej oraz stojącej; stanowisko drugie – statyw do wykonywania zdjęć odległościowych (np. płuca) oraz zdjęcia struktur kostnych kończyn górnych i dolnych.
• dostawa, montaż i uruchomienie systemu do radiografii pośredniej CR potrzebny do ucyfrowienia aparatów rentgenowskich jezdnych przyłóżkowych TUR D15 i TUR D50. W skład systemu wchodzić będą m. in.: skaner do skanowania płyt fosforowych, miejsce pracy technika, stacja diagnostyczna, zestaw kaset do obsługi.
Szczegółowe wymagane parametry techniczne (w tym dotyczące wymaganego oprzyrządowania i oprogramowania) opisane zostały w części I formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i jej integralną część; oferowana aparatura winna spełniać wszystkie parametry wymagane – w przypadku ich nie spełnienia oferta zostanie odrzucona.
Wymaga się, by aparatura zaopatrzona była w tabliczkę znamionową zawierającą wszystkie wymagane informacje. Wymagane jest, by na tabliczce podany był numer seryjny oraz rok produkcji urządzenia.

b) adaptacja pomieszczenia, w którym zainstalowany zostanie zakupiony aparat cyfrowy RTG (w miejsce obecnie użytkowanego aparatu RTG), polegająca na dostosowaniu pomieszczenia do potrzeb nowego aparatu i obowiązujących przepisów prawa (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 sierpnia 2006r w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi – Dz. U. Nr 180 poz. 1325).
Szczegółowy zakres zadań wymaganych dla tej części zamówienia oraz warunki ich wykonania określone zostały w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ, który stanowi jej integralną część.

c) pełnozakresowe przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie wykorzystania wszystkich funkcji aparatury, wraz z wystawieniem certyfikatów dla przeszkolonych osób, potwierdzających odbycie szkolenia; szkolenie winno trwać min. 10 dni, przy czym pełen zakres szkolenia winien być zakończony przed terminem uruchomienia i oddania zamawiającemu do użytkowania oferowanej aparatury.

Zamawiający wymaga, by na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia udzielona została 24-miesięczna gwarancja; szczegółowe wymagania dot. warunków gwarancji zostały podane na formularzu ofertowym.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny
Główny przedmiot 33111000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8) Podział na części: nie
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
Montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu rentgenowskiego do zdalnej fluoroskopii i radiografii (system z dwoma lampami rentgenowskimi) wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem; dostawa, montaż i uruchomienie systemu do radiografii pośredniej CR; adaptacja pomieszczenia, w którym zainstalowany zostanie zakupiony aparat cyfrowy RTG; pełnozakresowe przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie wykorzystania wszystkich funkcji aparatury; udzielenie 24-miesięcznej gwarancji na wszystkie elementy i podzespoły przedmiotu zamówienia.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 48.000,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy zł 00/100 gr).
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: zgodnie z art 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy): tak
Oferowana aparatura musi spełniać wszystkie wymagane warunki dopuszczenia jej do stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, potwierdzone odpowiednim certyfikatem zgodności z przepisami Unii Europejskiej, odpowiednimi certyfikatami bezpieczeństwa i certyfikatem ISO dla producenta aparatury.
Zamawiający wymaga załączenia do oferty:
1. Certyfikatu zgodności z przepisami Unii Europejskiej dla oferowanej aparatury diagnostyczno-zabiegowej lub dokumentu równorzędny (zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego), odpowiednich certyfikatów bezpieczeństwa oraz certyfikatu ISO producenta aparatury.
2. Odpowiednich katalogów, folderów lub materiałów źródłowych producenta z czytelnym oznaczeniem odniesień zaoferowanych parametrów i wyposażenia tam, gdzie Zamawiający tego wymaga zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na potwierdzenie spełniania tych warunków Wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1, 2 i 4, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a/nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b/nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c/nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów , o których mowa w pkt. 5.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
9. Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy Wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty.
10. Dowód wniesienia wadium

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Na potwierdzenie spełniania w/w warunku zamawiający wymaga załączenia do oferty polisy lub w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.
Na potwierdzenie spełniania w/w warunku zamawiający wymaga załączenia do oferty wykazu co najmniej dwóch dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

Kryteria - Waga
1. Cena - 70
2. Ocena parametrów technicznych - 25
3. Termin wykonania zamówienia - 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: DZP/13343/N/2009
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: nie
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne: tak, cena 30.00 PLN
Warunki i sposób płatności: Przelewem na konto zamawiającego, na podstawie wystawionej faktury i przesłanej wykonawcy wraz z SIWZ.
Dokumenty można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej zamawiającego www.szpital-strusia.poznan.pl

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 29/10/2009 Godzina: 09:00

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: PL

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta) Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/10/2009 Godzina: 11:00
Miejsce: Siedziba Zamawiającego, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 133

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy): nie
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
tak
Zakup współfinansowany przez Urząd Marszałkowski województwa wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska
Adres internetowy (URL): http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Składanie odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu dla jego rozstrzygnięcia, jednocześnie przekazując kopię odwołania zamawiającemu.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska
Adres internetowy (URL): http://www.uzp.gov.pl

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH:
18/09/2009
ZAŁĄCZNIKI

 • SIWZ Rentgen Cyfrowy (2009-09-22 15:01)
 • Formularz ofertowy Rentgen Cyfrowy (2009-09-22 15:01)
 • Wzór umowy Rentgen Cyfrowy (2009-09-22 15:02)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2009-09-22 15:02)
 • Sprostowanie treści ogłoszenia o zamówieniu (2009-09-23 15:59)
 • Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ (2009-10-12 13:54)
 • Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ (2) (2009-10-23 15:01)
 • Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (2009-10-28 11:22)
 • Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ (2009-10-28 13:20)
 • Zmiana treści SIWZ (2009-11-02 13:49)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-11-12 14:02)
 • ZP-12 - Zbiorcze zestawienie ofert (2009-11-12 14:03)
 • ZP-21- streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2009-11-12 14:03)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-11-19 12:11)