Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury diagnostyczno-zabiegowej niezbędnej w procesie leczenia chorób urologicznych dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa aparatury diagnostyczno-zabiegowej niezbędnej w procesie leczenia chorób urologicznych dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto
Adres pocztowy: ul. Szkolna 8/12
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-833
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: ul. Szwajcarska 3
Tel.: 061 8739 - 293
Osoba do kontaktów: Piotr Matejczuk
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
Faks: 061 8779 - 517 Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.szpital-strusia.poznan.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Podmiot prawa publicznego
Zdrowie

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Dostawa aparatury diagnostyczno-zabiegowej niezbędnej w procesie leczenia chorób urologicznych dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Dostawy
Kupno

Główne miejsce realizacji dostawy: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto, Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej Szpitala, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Kod NUTS PL415

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej - nie dotyczy

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i uruchomienie aparatury diagnostyczno–zabiegowej niezbędnej w procesie leczenia chorób urologicznych dla Oddziału Urologii i Urologii Onkologicznej Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 ZOZ Poznań – Stare Miasto w następujących pakietach:
1) pakiet nr 1: dostawa i uruchomienie aparatu USG (1 szt.)
2) pakiet nr 2: dostawa i uruchomienie zestawów do elektroresekcji - resektoskopów (3 szt.), ureterorenoskopów (3 szt.) oraz ureterorenoskopu giętkiego diagnostycznego (1 szt.)
3) pakiet nr 3: dostawa i uruchomienie aparatu RTG z ramieniem C na salę operacyjną (1 szt.) 4) pakiet nr 4: dostawa i uruchomienie Lasera Zielonego
5) pakiet nr 5: dostawa i uruchomienie toru wizyjnego do badań endoskopowych 2 szt., w tym: tor wizyjny do badań endoskopowych z archiwizacją – 1 szt., tor wizyjny do badań endoskopowych z archiwizacją i telekonferencją – 1 szt.
6) pakiet nr 6: dostawa i uruchomienie toru wizyjnego do operacji laparoskopowych nowej generacji z kamerą full HD i ksenonowym źródłem światła (1 szt.)

Przedmiot zamówienia obejmuje także przeszkolenie personelu zamawiającego oraz udzielenie gwarancji na oferowaną aparaturę (min. 24 miesiące).
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny
Główny przedmiot 33125000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8) Podział na części: tak
Oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)
Pakiet nr 1: dostawa i uruchomienie aparatu USG (1 szt.), pakiet nr 2: dostawa i uruchomienie zestawów do elektroresekcji - resektoskopów (3 szt.), ureterorenoskopów (3 szt.) oraz ureterorenoskopu giętkiego diagnostycznego (1 szt.), pakiet nr 3: dostawa i uruchomienie aparatu RTG z ramieniem C na salę operacyjną (1 szt.), pakiet nr 4: dostawa i uruchomienie Lasera Zielonego, pakiet nr 5: dostawa i uruchomienie toru wizyjnego do badań endoskopowych 2 szt., w tym: tor wizyjny do badań endoskopowych z archiwizacją – 1 szt., tor wizyjny do badań endoskopowych z archiwizacją i telekonferencją – 1 szt., pakiet nr 6: dostawa i uruchomienie toru wizyjnego do operacji laparoskopowych nowej generacji z kamerą full HD i ksenonowym źródłem światła (1 szt.), udzielenie gwarancji co najmniej 24-miesięcznej, pełnozakresowe przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie wykorzystania wszystkich funkcji aparatury.
Szczegółowe wymagane parametry techniczne zamawianej aparatury opisane zostały w części I formularzy ofertowych dotyczących poszczególnych pakietów, stanowiących załączniki do SIWZ.

II.2.2) Opcje: nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 61.800,00 zł, w tym:
Pakiet nr 1 – 4.700,00 zł (cztery tysiące siedemset zł 00/100)
Pakiet nr 2 – 5.700,00 zł (pięć tysięcy siedemset zł 00/100)
Pakiet nr 3 – 9.800,00 zł (dziewięć tysięcy osiemset zł 00/100)
Pakiet nr 4 – 16.800,00 zł (szesnaście tysięcy osiemset zł 00/100)
Pakiet nr 5 – 18.300,00 zł (osiemnaście tysięcy trzysta zł 00/100)
Pakiet nr 6 – 6.500,00 zł (sześć tysięcy pięćset zł 00/100)

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie (jeżeli dotyczy): Zgodnie z art 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy): tak
Jeżeli tak, opis szczególnych warunków:
Oferowana aparatura diagnostyczno-zabiegowa (w każdym z pakietów) musi spełniać wszystkie wymagane warunki dopuszczenia jej do stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, potwierdzone odpowiednim certyfikatem zgodności z przepisami Unii Europejskiej, odpowiednimi certyfikatami bezpieczeństwa i certyfikatem ISO dla producenta aparatury. Zamawiający wymaga załączenia do oferty:
1. Certyfikatu zgodności z przepisami Unii Europejskiej dla oferowanej aparatury diagnostyczno-zabiegowej lub dokumentu równorzędny (zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego), odpowiednich certyfikatów bezpieczeństwa oraz certyfikatu ISO producenta aparatury.
2. Odpowiednich katalogów, folderów lub materiałów źródłowych producenta z czytelnym oznaczeniem odniesień zaoferowanych parametrów i wyposażenia tam, gdzie Zamawiający tego wymaga zgodnie z załącznikiem nr 1a-f do niniejszej SIWZ.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na potwierdzenie spełniania tych warunków Wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1, 2 i 4, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a/nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b/nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c/nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów , o których mowa w pkt. 5.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
9. Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy Wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty.
10. Dowód wniesienia wadium.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Na potwierdzenie spełniania w/w warunku zamawiający wymaga załączenia do oferty polisy lub w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia w danym pakiecie.
Na potwierdzenie spełniania w/w warunku zamawiający wymaga załączenia do oferty wykazu co najmniej trzech dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia w danym pakiecie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie (warunek oceniany odrębnie dla każdego pakietu, na który składana jest oferta).

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy): nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów - kryteria określone poniżej
Kryteria - Waga
1. Cena w pakiecie 4: Zielony Laser - 80
2. Ocena parametrów technicznych w pakiecie 4: Zielony Laser - 10
3. Okres gwarancji w pakiecie 4: Zielony Laser - 5
4. Termin wykonania zamówienia w pakiecie 4: Zielony Laser - 5

5. Cena w pakietach 1, 2, 3, 5, 6 - 90
6. Okres gwarancji w pakietach 1, 2, 3, 5, 6 - 5
7. Termin wykonania zamówienia w pakietach 1, 2, 3, 5, 6 - 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: DZP/13342/N/2009
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:
Dokumenty odpłatne: tak , cena: 30.00 PLN
Warunki i sposób płatności:
Przelewem na konto zamawiającego, na podstawie wystawionej faktury i przesłanej wykonawcy wraz z SIWZ.
Dokumenty można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej zamawiającego www.szpital-strusia.poznan.pl

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 30/10/2009 Godzina: 09:00

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: PL

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)
kres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/10/2009 Godzina: 11:00
Miejsce: Siedziba Zamawiającego, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 133

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy): nie

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
tak
Zakup współfinansowany przez Urząd Marszałkowski województwa wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska
Adres internetowy (URL): http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu dla jego rozstrzygnięcia, jednocześnie przekazując kopię odwołania zamawiającemu.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Adres internetowy (URL): http://www.uzp.gov.pl

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA DO DZIENNIKA URZĘDOWEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH:
18/09/2009

INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ nr 1 NAZWA Aparat USG
Pakiet nr 1: dostawa i uruchomienie aparatu USG (1 szt.), udzielenie gwarancji co najmniej 24-miesięcznej, pełnozakresowe przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie wykorzystania wszystkich funkcji aparatury

CZĘŚĆ nr 2 NAZWA Sprzęt endourologiczny
Pakiet nr 2: dostawa i uruchomienie zestawów do elektroresekcji - resektoskopów (3 szt.), ureterorenoskopów (3 szt.) oraz ureterorenoskopu giętkiego diagnostycznego (1 szt.), udzielenie gwarancji co najmniej 24-miesięcznej, pełnozakresowe przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie wykorzystania wszystkich funkcji aparatury

CZĘŚĆ nr 3 NAZWA Aparat RTG z ramieniem C
Pakiet nr 3: dostawa i uruchomienie aparatu RTG z ramieniem C na salę operacyjną (1 szt.), udzielenie gwarancji co najmniej 24-miesięcznej, pełnozakresowe przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie wykorzystania wszystkich funkcji aparatury

CZĘŚĆ nr 4 NAZWA Laser Zielony
Pakiet nr 4: dostawa i uruchomienie Lasera Zielonego, udzielenie gwarancji co najmniej 24-miesięcznej, pełnozakresowe przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie wykorzystania wszystkich funkcji aparatury

CZĘŚĆ nr 5 NAZWA Tory wizyjne do badań endoskopowych
Pakiet nr 5: dostawa i uruchomienie toru wizyjnego do badań endoskopowych 2 szt., w tym: tor wizyjny do badań endoskopowych z archiwizacją – 1 szt., tor wizyjny do badań endoskopowych z archiwizacją i telekonferencją – 1 szt., udzielenie gwarancji co najmniej 24-miesięcznej, pełnozakresowe przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie wykorzystania wszystkich funkcji aparatury

CZĘŚĆ nr 6 NAZWA Tor wizyjny do operacji laparoskopowych
Pakiet nr 6: dostawa i uruchomienie toru wizyjnego do operacji laparoskopowych nowej generacji z kamerą full HD i ksenonowym źródłem światła (1 szt.), udzielenie gwarancji co najmniej 24-miesięcznej, pełnozakresowe przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie wykorzystania wszystkich funkcji aparatury

Szczegółowe wymagane parametry techniczne zamawianej aparatury opisane zostały w części I formularzy ofertowych dotyczących poszczególnych pakietów, stanowiących załączniki do SIWZ.

ZAŁĄCZNIKI

 • SIWZ Urologia 09 (2009-09-22 15:06)
 • Formularz ofertowy Urologia Pakiet 01 (2009-09-22 15:07)
 • Formularz ofertowy Urologia Pakiet 02 (2009-09-22 15:10)
 • Formularz ofertowy Urologia Pakiet 03 (2009-09-22 15:11)
 • Formularz ofertowy Urologia Pakiet 04 (2009-09-22 15:11)
 • Formularz ofertowy Urologia Pakiet 05 (2009-09-22 15:11)
 • Formularz ofertowy Urologia Pakiet 06 (2009-09-22 15:12)
 • Wzór umowy Urologia 09 (2009-09-22 15:12)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2009-09-22 15:13)
 • Sprostowanie treści ogłoszenia o zamówieniu (2009-09-23 16:00)
 • Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ (2009-10-09 19:01)
 • Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (2009-10-28 11:32)
 • Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ (2009-10-29 15:53)
 • Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ (2009-11-03 13:20)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu pakietu nr 3 (2009-11-30 13:41)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety nr 4 i 6 (2009-11-30 13:42)
 • ZP-12 - zbiorcze zestawienie ofert (2009-11-30 13:43)
 • ZP-21 - streszczenie oceny i porównania złożonych ofert - pakiet nr 4 (2009-11-30 13:44)
 • ZP-21 - streszczenie oceny i porównania złożonych ofert - pakiet nr 6 (2009-11-30 13:44)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - pakiety nr 1, 2 i 5 (2009-12-04 13:28)
 • ZP-12 - zbiorcze zestawienie ofert (2009-12-04 13:39)
 • ZP-21 - streszczenie oceny i porównania złożonych ofert - pakiet nr 1 (2009-12-04 13:40)
 • ZP-21 - streszczenie oceny i porównania złożonych ofert - pakiet nr 2 (2009-12-04 13:41)
 • ZP-21 - streszczenie oceny i porównania złożonych ofert - pakiet nr 5 (2009-12-04 13:42)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2010-01-22 14:41)