Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachu budynku "D" Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Poznań: Wykonanie remontu dachu budynku D Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 152191 - 2009; data zamieszczenia: 10.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu dachu budynku D Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie remontu dachu budynku D Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu polegający na ociepleniu styropianem, pokryciu papą termozgrzewalną oraz wymianie opierzeń..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.12.10-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZOZ Poznań Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, Dział Zamówień Publicznych, pokój 133, blok D (I piętro).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2009 godzina 09:00, miejsce: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, Kancelaria Zakładu, ul. Szwajcarska 3, 61 - 285 Poznań, pokój 239 (II piętro).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (2009-09-10 11:50)
  • 5. Załącznik nr 1 do SIWZ wykaz wykonanych robót (2009-09-10 11:51)
  • Formularz ofertowy (2009-09-10 11:51)
  • Wzór umowy (2009-09-10 11:51)
  • Kosztorys ślepy (2009-09-10 11:51)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-09-10 11:52)
  • Unieważnienie postępowania (2009-10-02 09:19)
  • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert (2009-10-02 09:19)