Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury kardiologicznej dla potrzeb Oddziału Udarowego z Rehabilitacją Neurologiczną Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Poznań: Dostawa aparatury kardiologicznej dla potrzeb Oddziału Udarowego z Rehabilitacją Neurologiczna
Numer ogłoszenia: 312146 - 2009; data zamieszczenia: 09.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aparatury kardiologicznej dla potrzeb Oddziału Udarowego z Rehabilitacją Neurologiczna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa aparatury kardiologicznej dla potrzeb Oddziału Udarowego z Rehabilitacją Neurologiczną, który został podzielony na następujące pakiety (części): PAKIET 1 - SYSTEM MONITOROWANIA PACJENTA - 1 SZT. PAKIET 2 - ZESTAW HOLTER EKG - 2 SZT. PAKIET 3 - ZESTAW HOLTER CIŚNIENIOWY - 3 SZT..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.50.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 i 4.3 SIWZ lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą), zastrzeżeniem pkt. 4.5, natomiast nie spełnienie wymagań określonych w pkt. 4.3 spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w. Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia brakujących albo wadliwych dokumentów lub oświadczeń wymienionych w pkt. 4.2. i 4.3 w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych..

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 SIWZ Wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.1 i 4.2.2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.4.2.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, albo kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 4.2.3 SIWZ. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ. Dokumenty na podstawie których oferowana aparatura może być wykorzystywana przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, wskazane w pkt. 1.2 oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków bezpieczeństwa, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Certyfikat ISO dla wytwórcy (producenta) oferowanej aparatury, materiały informacyjne dot. oferowanej aparatury, potwierdzające parametry techniczne..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 134 (I pietro - budynek D)..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria ZOZ Poznań - Stare Miasto, Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, pok. 239..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET 1.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa systemu monitorowania pacjenta - 1 szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.50.00-3.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET 2.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa zestawu Holter EKG - 2 szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.50.00-3.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET 3.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa zestawu Holtera ciśnieniowego -3 szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.50.00-3.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2009-09-09 14:35)
 • Formularz ofertowy - pakiet 1 - system monitorowania pacjenta (2009-09-09 14:36)
 • Formularz ofertowy - pakiet 2 - zestaw Holter EKG (2009-09-09 14:36)
 • Formularz ofertowy - pakiet 3 - zestaw Holter ciśnieniowy (2009-09-09 14:37)
 • Wzór umowy (2009-09-09 14:37)
 • Druk zastrzezenia informacji zawartych w ofercie (2009-09-09 14:38)
 • Zawiadomienie o wniesieniu protestu na SIWZ (2009-09-10 14:04)
 • Załącznik do zawiadomienia o wniesieniu protestu - treść protestu (2009-09-10 14:05)
 • Decyzja o rozstrzygnięciu protestu (2009-09-15 11:27)
 • Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (2009-09-15 11:28)
 • Załącznik do zawiadomienia o zmianie treści SIWZ (2009-09-15 11:30)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2009-09-15 11:31)
 • Ogłoszenienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-10-01 15:04)
 • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert (2009-10-01 15:04)
 • ZP-21 Streszczenie oceny i porównianie złożonych ofert (2009-10-01 15:05)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-10-21 09:03)