Przetarg nieograniczony na dostawę odzieży medycznej ochronnej dla personelu medycznego orazbielizny szpitalnej wielorazowego użytku dla zdania inwestycyjnego p.n. Budowa Szpitala Zakaźnego

 Poznań: DOSTAWA ODZIEŻY MEDYCZNEJ OCHRONNEJ DLA PERSONELU MEDYCZNEGO ORAZ BIELIZNY SZPITALNEJ WIELORAZOWEGO UŻYTKU dla zdania inwestycyjnego p.n. Budowa Szpitala Zakaźnego
Numer ogłoszenia: 311852 - 2009; data zamieszczenia: 09.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ODZIEŻY MEDYCZNEJ OCHRONNEJ DLA PERSONELU MEDYCZNEGO ORAZ BIELIZNY SZPITALNEJ WIELORAZOWEGO UŻYTKU dla zdania inwestycyjnego p.n. Budowa Szpitala Zakaźnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę odzieży medycznej ochronnej dla personelu medycznego oraz bielizny szpitalnej wielorazowego użytku dla zdania inwestycyjnego p.n. Budowa Szpitala Zakaźnego i został podzielony na 5 pakietów..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6, 39.51.20.00-4, 39.51.41.00-9, 39.51.61.20-9, 39.51.11.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzyspełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty , pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą) z zastrzeżeniem pkt. 4.5; Nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.3.1, 4.3.2 i 4.3.3 spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w. 4.5 SIWZ - Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia wyszczególnionych w pkt. 4.2 oraz 4.3.1 , 4.3.2 i 4.3.3 brakujących albo wadliwych dokumentów lub oświadczeń w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych..

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 SIWZwykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 3. 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. 6. Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 7. Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. 1 , 2 i 5. 8. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ oraz wzory: 8.1 dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia odpowiednie normy Unii Europejskiej w zakresie stawianym ubraniom ochronnym dla tkanin z których został wykonany 8.2. karty danych technicznych wystawiona przez producenta dot. materiałów użytych do produkcji gotowych wyrobów, 8.3. Materiały informacyjne (katalogi ) oferowanych wyrobów . 8.4. Wzory oferowanego asortymentu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 

·                  1 - Cena - 80

·                  2 - ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZOZ Poznań - Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3, 61 - 285 Poznan - Dział Zamówień Publicznych (pok. 134)..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poznań Stare Miasto na terenie Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3, pok. 239..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PODUSZKI.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Poduszki - 100 szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.61.20-9.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 5.

·                  4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                          1. Cena - 80

o                          2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: BIELIZNA SZPITALNA WIELORAZOWEGO UŻYTKU.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Poszwy - 100 szt. 2. Poszewki - 100 szt. 3. Prześcieradła - 132 szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.20.00-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 5.

·                  4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                          1. Cena - 80

o                          2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: KOCE.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Koce - 132 szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.11.00-8.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 5.

·                  4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                          1. Cena - 80

o                          2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: ODZIEŻ SZPITALNA WIELORAZOWEGO UŻYTKU.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Piżamy bawełniane (flanelowe), damskie L - 10 szt.; XL - 25 szt.; XL - 15 szt. Męskie L - 10 szt.; XL - 25 szt.; XXL - 15 szt. 2. Poranniki frotte 100% bawełna, damskie L - 13 szt. męskie XL - 20 szt. 3. Ręczniki -100szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6, 39.51.41.00-9.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 5.

·                  4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                          1. Cena - 80

o                          2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: OZIEŻ OCHRONNA MEDYCZNA WIELORAZOWEGO UŻYTKU.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. FARTUCH LEKARSKI MĘSKI - 14 szt. 2. KOMPLETY MĘSKIE (marynarka + spodnie) - 31 kpl. 3. FARTUCH LEKARSKI DAMSKI - 10 szt. 4. GARSONKA DAMSKA (żakiet + spódnica) - 198 kpl. 5. SPODNIUM DAMSKIE (żakiet + spodnie) - 107 kpl..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 5.

·                  4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                          1. Cena - 80

o                          2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

   


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-09-09 13:31)
  • Formularz ofertowy (2009-09-09 13:31)
  • WZÓR UMOWY (2009-09-09 13:32)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-09-09 13:33)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2009-09-11 14:27)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofery (2009-09-29 11:49)
  • ZP 12 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2009-09-29 11:49)
  • ZP 21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2009-09-29 11:49)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2009-10-28 07:28)