Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia sal chorych dla zadania inwestycyjnego budowa szpitala zakaźnego

Poznań: dostawa wyposażenia sal chorych dla zadania inwestycyjnego budowa szpitala zakaźnego Numer ogłoszenia: 149307 - 2009; data zamieszczenia: 07.09.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa wyposażenia sal chorych dla zadania inwestycyjnego budowa szpitala zakaźnego. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi: dostawa sprzętu (wyposażenia) sal chorych dla potrzeb Szpitala Zakaźnego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu (w budowie). Podzielony na pakiety: Pakiet 1 - Łóżka materace i pokrowce Pakiet 2 - Szafka przyłóżkowa Pakiet 3 - Stojak na kroplówkę i parawan. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.21.20-9, 39.14.31.12-4, 39.51.23.00-7, 33.19.23.00-5, 33.19.23.40-7. II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane III.2) WARUNKI UDZIAŁU • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty , pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie wraz z tłumaczeniem na język polski dokumentów sporządzonych w językach obcych) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą), z zastrzeżeniem pkt 4.5specyfikacji; nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.3 specyfikacji spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w.. • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 specyfikacji wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed terminem składania ofert. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym dostawca lub wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 3. 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 6. Do postępowania mogą przystąpić wykonawcy występujące wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 7. Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 specyfikacji oraz przedłożyć dokumenty których mowa w pkt. 1, 2, 5. Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ przez oferowane produkty 1. Szczegółowe oryginalne materiały informacyjne dotyczące oferowanego asortymentu wydane przez producenta, potwierdzające spełnienie parametrów technicznych wymaganych i oferowanych 2. Odpowiednie dokumenty (certyfikaty) na podstawie których oferowany asortyment może być wykorzystywany przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, wskazane w pkt. 1.2 SIWZ oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków bezpieczeństwa, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Certyfikat ISO dla Wytwórcy (producenta) oferowanego asortymentu (dot. Pakietu nr 1).. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dokumenty dostępne sa bezpośrednio na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl lub w siedzibie Zamawiającego: ul. Szwajcarska 3 Poznań pok 133-135 (Dz. Zam. Pub.) tel. 061 8739 033 fax 061 8779 517. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto - w Szpitalu przy ul. Szwajcarskiej 3, 61 - 285 Poznań pok. 239. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Łóżka , materace i pokrowce. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Łóżka , materace i pokrowce. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.21.20-9, 39.14.31.12-4, 39.51.23.00-7. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14. • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Szafka przyłóżkowa. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szafka przyłóżkowa. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.23.00-5. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14. • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Stojak na kroplówkę i parawan. • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stojak na kroplówkę i parawan. • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.23.40-7. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14. • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-09-07 11:46)
  • Formularz Ofertowy (2009-09-07 11:47)
  • Wzór Umowy (2009-09-07 11:47)
  • Druk zastrz. informacji ofertowych (2009-09-07 11:47)
  • WYJAŚNIENIA nr 1 (2009-09-11 13:05)
  • Ogłoszenie o wyborze najk.oferty (2009-09-24 13:55)
  • ZP 12 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2009-09-24 13:55)
  • ZP 21 STRESZCZENIE OCENY I POROWNANIA ZLOZONYCH OFERT (2009-09-24 13:55)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-12-02 12:51)