Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych zbiorników wody czystej na terenie Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Poznań: Wykonanie robót remontowych zbiorników wody czystej na terenie Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 147881 - 2009; data zamieszczenia: 04.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót remontowych zbiorników wody czystej na terenie Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót remontowych zbiorników wody czystej na terenie Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZOZ Poznań Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, Dział Zamówień Publicznych, pokój 133, blok D ( I piętro).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2009 godzina 09:00, miejsce: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, Kancelaria Zakładu, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań pokój 239 (II piętro).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2009-09-04 10:52)
 • Formularz ofertowy (2009-09-04 10:52)
 • Wzór umowy (2009-09-04 10:52)
 • Kosztorys ślepy (2009-09-04 10:53)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-09-04 10:53)
 • Sprostowanie do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (2009-09-07 09:41)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ wykaz wykonanych robót (2009-09-07 09:41)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-09-30 13:04)
 • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert (2009-09-30 13:04)
 • ZP-21 streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2009-09-30 13:04)
 • Rozstrzygnięcie protestu (2009-10-12 13:08)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-10-22 11:43)