Dostawa aparatury laboratoryjnej oraz odczynników dla potrzeb Pracowni Hemostazy Szpitala przy ul.Szkolnej 8/12 w Poznaniu.

Poznań: Dostawa aparatury laboratoryjnej oraz odczynników dla potrzeb Pracowni Hemostazy Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu.
Numer ogłoszenia: 146241 - 2009; data zamieszczenia: 03.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl (aktualny tel; 061 8739 033 ; fax; 061 8779 517)

·                  Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aparatury laboratoryjnej oraz odczynników dla potrzeb Pracowni Hemostazy Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa aparatury laboratoryjnej oraz odczynników laboratoryjnych, które stanowić będą wyposażenie nowopowstałej Pracowni Hemostazy, pracującej na rzecz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Hematologii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu, przy ul. Szkolnej 8/12. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę do zamawiającego Przedmiot zamówienia podzielony został na niżej wymienione pakiety (części) i zawiera opis wymaganych cech oraz zamawiane ilości danego asortymentu. PAKIET 1 - Odczynniki 1. Zestaw kompletny do oznaczania czynnika von Willebranda (vWF:Ag) metodą immunoenzymatyczną, ELISA. Ilość zestawów na rok - 6 zest. PAKIET 2 - Odczynniki 1. Zestaw kompletny do oznaczania zdolności wiązania kolagenu (vWF:CBA) metodą immunoenzymatyczną, ELISA. Ilość zestawów na rok - 3 zest. PAKIET 3 - Odczynniki 1. Zestaw kompletny do oznaczania a2-antyplazminy metodą chromogenną, odczyt przy długości fali 405 nm. Ilość zestawów na rok - 1 zest. PAKIET 4 - Odczynniki 1. Zestaw kompletny do oznaczania plazminogenu metodą chromogenną, odczyt przy długości fali 405 nm. Ilość zestawów na rok - 1 zest. PAKIET 5 - Odczynniki 1. Zestaw kompletny do oznaczania przeciwciał anty-Heparyna/PF4 metodą immunoenzymatyczną, ELISA. Ilość zestawów na rok - 2 zest. PAKIET 6 - Odczynniki 1. Zestaw kompletny do oznaczania generacji trombiny metoda fluorescencyjną przy długościach fal ~360 nm/~460 nm, zawierający odczynniki kierunkujące rodzaj badania, np. monitoring leczenia LMWH, hemofilii powikłanej inhibitorem, działanie mikrocząstek 1 zestaw = 3 x 16 testów. Ilość zestawów na rok - 3 zest. PAKIET 7 - Odczynniki 1. Zestaw kompletny do oznaczania aktywności anty-fXa metodą chromogenną, odczyt przy długości fali 405 nm. Ilość zestawów na rok - 3 zest. PAKIET 8 - Odczynniki 1. Lateksowy, półilościowy test aglutynacyjny do oznaczania produktów degradacji fibryny (fibrynogenu) FDP w surowicy ludzkiej zawierający kontrole, mieszadełka i karty testowe oraz probówki do pobierania krwi. Ilość zestawów na rok - 1 zest. PAKIET 9 - Aparat do tromboelastografii wraz z odczynnikami i akcesoriami dodatkowymi PAKIET 10 - Agregometr wraz z odczynnikami i akcesoriami dodatkowymi PAKIET 11 - Odczynniki 1. Zestaw kompletny do oznaczania aktywności czynnika XIII metodą kinetyczna przy odczycie spektrofotometrycznym. Ilość zestawów na rok - 2 2. Osocze kontrolne patologiczne do oznaczania aktywności czynnika XIII. Ilość zestawów na rok - 2 3. Osocze kontrolne normalne do oznaczania aktywności czynnika XIII. Ilość zestawów na rok - 2 4. Osocze referencyjne do oznaczania aktywności czynnika XIII. Ilość zestawów na rok - 2..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.30-5, 33.69.65.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postepowaniu wadium nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty , pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Brak choćby jednego z dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie wraz z tłumaczeniem na język polski dokumentów sporządzonych w językach obcych) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą), z zastrzeżeniem pkt 4.5 siwz; natomiast nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.3 siwz spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w..

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 siwz wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2 Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed terminem składania ofert. 4 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym dostawca lub wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 3. 5 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 6. Do postępowania mogą przystąpić wykonawcy występujące wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 7.Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 siwz oraz przedłożyć dokumenty których mowa w pkt. 1 - 6. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ 1. Odpowiedni dokument potwierdzający dopuszczenie oferowanych odczynników, akcesoriów oraz aparatów, do obrotu medycznego i używania, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, określonymi w pkt. 1.2 specyfikacji. tj. certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokument równorzędny - zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego 2.Odpowiednie karty charakterystyki substancji szkodliwych ( 16 - sto punktowa) wystawione dla każdego preparatu (odczynnika) odrębnie. UWAGA! 1. Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu posiadania certyfikatów zgodności dla materiałów zużywalnych (akcesoriów), nie będących wyrobami medycznymi w myśl obowiązujących przepisów, jednak w takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia odpowiedniego oświadczenia Wykonawcy w ofercie , które i jakie materiały zużywalne nie podlegają rejestracji. 2. Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu posiadania kart charakterystyki substancji szkodliwych/niebezpiecznych dla odczynników, nie będących szkodliwymi (niebezpiecznymi) w myśl obowiązujących przepisów, jednak zamawiający wymaga złożenia odpowiedniego oświadczenia Wykonawcy w ofercie , które i jakie odczynniki nie podlegają tym wymogom. 3. Katalogi (materiały informacyjne)wydane przez producenta oferowanego asortymentu, w języku polskim , opisujące szczegółowo właściwości oferowanych ; zestawów odczynnikowych jak i aparatury (sprzętu)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego (adres powyżej) -lub osobiście, adres: ul.Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. nr 134/135 Dział Zamówień Publicznych..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2009 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego : ul.Szwajcarska 3, 61-285 Poznań.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


ZAŁĄCZNIKI

 • SIWZ (2009-09-03 12:30)
 • 6. FORMULARZ_OFERTOWY_PAKIET_1 (2009-09-03 12:30)
 • 7. FORMULARZ_OFERTOWY_PAKIET_2 (2009-09-03 12:30)
 • 8. FORMULARZ_OFERTOWY_PAKIET_3 (2009-09-03 12:30)
 • 9. FORMULARZ_OFERTOWY_PAKIET_4 (2009-09-03 12:30)
 • 10. FORMULARZ_OFERTOWY_PAKIET_5 (2009-09-03 12:30)
 • 11. FORMULARZ_OFERTOWY_PAKIET_6 (2009-09-03 12:31)
 • 12. FORMULARZ_OFERTOWY_PAKIET_7 (2009-09-03 12:31)
 • 13. FORMULARZ_OFERTOWY_PAKIET_8 (2009-09-03 12:31)
 • 14. FORMULARZ_OFERTOWY_PAKIET_9 (2009-09-03 12:31)
 • 15. FORMULARZ_OFERTOWY_PAKIET_10 (2009-09-03 12:31)
 • 16. FORMULARZ_OFERTOWY_PAKIET_11 (2009-09-03 12:31)
 • 17. WZOR_UMOWY (2009-09-03 12:31)
 • druk zastzreżenia informacji zawartych w ofercie (2009-09-03 12:31)
 • zmiana tresci _SIWZ__Prac._Hemostazy_09 (2009-09-10 14:02)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2009-09-17 14:08)
 • ZP_12 zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postepowaniu (2009-09-17 14:08)
 • ZP-21 Streszczenie oceny i porównania ofert (2009-09-17 14:09)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - POWTÓRNE (2009-09-17 14:15)
 • 24. ZP12 powtórne (2009-09-17 14:15)
 • 27. ZP21 powtórne (2009-09-17 14:16)
 • TEST TECHNICZNY-SPRAWDZANIE SYSTEMU (2009-09-18 11:40)
 • 1. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2009-09-18 11:43)
 • 2. ZP12 (2009-09-18 11:43)
 • 3. ZP21 (2009-09-18 11:44)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-10-22 13:18)