Przetarg nieograniczony na dostawę opatrunków dla potrzeb ZOZ Poznań Stare Miasto Szpitali przy ul. Szkolnej 8/12 i ul. Szwajcarskiej 3

Poznań: Dostawa opatrunków dla potrzeb ZOZ Poznań Stare Miasto szpitali przy ul. Szkolnej 8/12 i ul. Szwajcarskiej 3
Numer ogłoszenia: 142281 - 2009; data zamieszczenia: 28.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

·                  Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opatrunków dla potrzeb ZOZ Poznań Stare Miasto szpitali przy ul. Szkolnej 8/12 i ul. Szwajcarskiej 3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące pakiety (części): PAKIET 1- OPATRUNKI CHŁONNE I GAZOWENIEJAŁOWE PRZEZNACZONE DO STERYLIZACJI * PAKIET 2- ELASTYCZNE SIATKI OPATRUNKOWE PAKIET 3- OPATRUNKI ZWYKŁE NIEJAŁOWE * PAKIET 4- GAZA OPATRUNKOWA 17 NITKOWA JAŁOWA KOPERTOWANA* PAKIET 5- OPASKI GIPSOWE (tolerancja szerokości +/-1cm, czas wiązania 5-6min, materiał nośny pokryty obustronnie gipsem) PAKIET 6- PODKŁADY GIPSOWE PAKIET 7- KOMPRESY WYSOKOCHŁONNE JAŁOWE PAKIET 8- KOMPRESY WISKOZOWE I GAZOWE JAŁOWE 17 NITKOWA 8 WARSTWOWA* PAKIET 9- OPATRUNEK DO MOCOWANIA KANIUL (tolerancja rozmiarów +/-1cm) PAKIET 10- OPATRUNEK DO WKŁUĆ CENTRALNYCH (tolerancja rozmiarów +/-2cm) PAKIET 11- OPATRUNKI JAŁOWE WŁÓKNINOWE HYPOALERGICZNE Z WKŁADEM WYSOKOCHŁONNYM (z tolerancją rozmiarów +/-2cm) PAKIET 12- PRZYLEPCE NIEJAŁOWE PAKIET 13- PRZYLEPCE SPECJALISTYCZNE PAKIET 14- OPATRUNKI DO BEZURAZOWEGO ZAMYKANIA RAN PAKIET 15- OPATRUNKI DO MOCOWANIA CEWNIKÓW, ZGŁĘBNIKÓW DONOSOWYCH ORAZ RUREK INTUBACYJNYCH PAKIET 16- OPATRUNKI ZWYKŁE NIEJAŁOWE PAKIET 17- GAZA W SKŁADKACH * PAKIET 18- OPASKI GIPSOWE (tolerancja szerokości +/-1cm, czas wiązania 5-6 minut) PAKIET 19- PODKŁADY PODGIPSOWE PAKIET 20- PRZYLEPCE NIEJAŁOWE PAKIET 21- POLOPOR PLASTER PAKIET 22- OPATRUNEK DO MOCOWANIA KANIUL (tolerancja rozmiarów +/-10mm) PAKIET 23- OPATRUNEK DO WKŁUĆ CENTRALNYCH (tolerancja rozmiarów +/-2cm) PAKIET 24- OPATRUNKI DO MOCOWANIA CEWNIKÓW I ZGŁĘBNIKÓW DONOSOWYCH ORAZ RUREK INTUBACYJNYCH PAKIET 25- SYSTEM ZAMYKANIA RAN (np. po laparoskopii) PAKIET 26- OPATRUNKI DO BEZURAZOWEGO ZAMYKANIA RAN PAKIET 27- OPATRUNEK CHŁONNY KOLISTY DO LECZENIA RAN GŁĘBOKICH TRUDNOGOJĄCYCH SIĘ (tolerancja średnicy +/- 1cm) PAKIET 28- KOMPRESY JAŁOWE Z GAZY 17-NITKOWEJ * PAKIET 29- KOMPRESY Z GAZY 17-NITKOWEJ NIEJAŁOWE * PAKIET 30- KOMPRESY Z GAZY 17-NITKOWEJ NIEJAŁOWE * PAKIET 31- KOMPRESY Z GAZY 17-NITKOWEJ BEZ NITKI RTG NIEJAŁOWE * PAKIET 32- KOMPRESY Z GAZY 17-NITKOWEJ Z NITKĄ RADIACYJNĄ NIEJAŁOWE * PAKIET 33- SERWETY Z GAZY 17-NITKOWEJ Z NITKĄ RADIACYJNĄ NIEJAŁOWE * PAKIET 34- GAZA 17-NITKOWA, JAŁOWA, KOPERTOWANA * PAKIET 35- KOMPRES Z GAZY 17-NITKOWEJ Z WKŁADEM BIBUŁOWYM * PAKIET 36- KOMPRES WYSOKOCHŁONNY PAKIET 37- KOMPRES CHŁONNY JAŁOWY DO SILNIE SĄCZĄCYCH RAN PAKIET 38- KOMPRES WŁÓKNINOWY PAKIET 39- OPATRUNKI JAŁOWE WŁÓKNINOWE HYPOALERGICZNE Z WKŁADEM WYSOKOCHŁONNYM PAKIET 40- ELASTYCZNE SIATKI OPATRUNKOWE (tolerancja rozmiarów +/-20%) PAKIET 41- OPATRUNKI TRACHEOSTOMIJNE.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 41.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, -posiadają koncesję, zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia wykonawcy do hurtowego obrotu materiałami opatrunkowymi. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą)z zastrzeżeniem pkt.4.5; nie spełnienie warunków określonych w pkt.4.3 spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w. Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia wyszczególnionych w pkt 4.2 i 4.3 brakujących albo wadliwych dokumentów lub oświadczeń w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt.4.1 Wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Koncesje, zezwolenia lub inny dokument potwierdzający uprawnienia wykonawcy do hurtowego obrotu materiałami opatrunkowymi Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.1 i 4.2.2,składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 4.2.4. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 4.2.1, 4.2.3, 4.2.6 oraz 4.2.2 - jeden z podmiotów Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt 1.2 i 1.3 oraz wzory Dokumenty (certyfikaty) dopuszczające wprowadzenie oferowanych materiałów opatrunkowych do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych zgodnie z wskazaną w pkt. 1.2.2 ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 93 poz. 896), tj certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokument równorzędny - zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego. UWAGA! Na każdym dokumencie dopuszczającym materiały opatrunkowe do obrotu należy odręcznie - wyraźnie zaznaczyć, którego pakietu i pozycji w tym pakiecie dotyczy dany dokument. Jeśli oferowany wyrób wymieniony jest w załączniku do certyfikatu - należy go wyraźnie zaznaczyć w tym załączniku. Wzory oferowanego asortymentu materiałów opatrunkowych (na opakowaniach wzorów oraz na dokumentach, należy odręcznie, wyraźnie zaznaczyć którego pakietu i pozycji w pakiecie wzór lub dokument dotyczy). Dokumenty (materiały informacyjne) potwierdzające spełnienie wymaganych warunków szczegółowych zgodnie z pkt. 1.2 SIWZ, dla wszystkich oferowanych wyrobów..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego j.w. za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie zamawiającego.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2009 godzina 09:00, miejsce: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań Stare Miasto ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, kancelaria zakładu pok.239.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPATRUNKI CHŁONNE I GAZOWE NIEJAŁOWE PRZEZNACZONE DO STERYLIZACJI *.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ELASTYCZNE SIATKI OPATRUNKOWE.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPATRUNKI ZWYKŁE NIEJAŁOWE *.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: GAZA OPATRUNKOWA 17 NITKOWA JAŁOWA KOPERTOWANA*.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet 5.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPASKI GIPSOWE (tolerancja szerokości +/-1cm, czas wiązania 5-6min, materiał nośny pokryty obustronnie gipsem).

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet 6.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PODKŁADY GIPSOWE.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet 7.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KOMPRESY WYSOKOCHŁONNE JAŁOWE.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet 8.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KOMPRESY WISKOZOWE I GAZOWE JAŁOWE 17 NITKOWA 8 WARSTWOWA*.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet 9.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPATRUNEK DO MOCOWANIA KANIUL (tolerancja rozmiarów +/-1cm).

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet 10.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPATRUNEK DO WKŁUĆ CENTRALNYCH (tolerancja rozmiarów +/-2cm).

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet 11.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPATRUNKI JAŁOWE WŁÓKNINOWE HYPOALERGICZNE Z WKŁADEM WYSOKOCHŁONNYM (z tolerancją rozmiarów +/-2cm).

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pakiet 12.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PRZYLEPCE NIEJAŁOWE.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Pakiet 13.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PRZYLEPCE SPECJALISTYCZNE.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Pakiet 14.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPATRUNKI DO BEZURAZOWEGO ZAMYKANIA RAN.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Pakiet 15.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPATRUNKI DO MOCOWANIA CEWNIKÓW, ZGŁĘBNIKÓW DONOSOWYCH ORAZ RUREK INTUBACYJNYCH.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Pakiet 16.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPATRUNKI ZWYKŁE NIEJAŁOWE.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Pakiet 17.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: GAZA W SKŁADKACH *.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Pakiet 18.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPASKI GIPSOWE (tolerancja szerokości +/-1cm, czas wiązania 5-6 minut).

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Pakiet 19.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PODKŁADY PODGIPSOWE.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Pakiet 20.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PRZYLEPCE NIEJAŁOWE.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Pakiet 21.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: POLOPOR PLASTER.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Pakiet 22.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPATRUNEK DO MOCOWANIA KANIUL (tolerancja rozmiarów +/-10mm).

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Pakiet 23.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPATRUNEK DO WKŁUĆ CENTRALNYCH (tolerancja rozmiarów +/-2cm).

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Pakiet 24.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPATRUNKI DO MOCOWANIA CEWNIKÓW I ZGŁĘBNIKÓW DONOSOWYCH ORAZ RUREK INTUBACYJNYCH.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Pakiet 25.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SYSTEM ZAMYKANIA RAN (np. po laparoskopii).

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Pakiet 26.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPATRUNKI DO BEZURAZOWEGO ZAMYKANIA RAN.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: Pakiet 27.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPATRUNEK CHŁONNY KOLISTY DO LECZENIA RAN GŁĘBOKICH TRUDNOGOJĄCYCH SIĘ (tolerancja średnicy +/- 1cm).

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: Pakiet 28.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KOMPRESY JAŁOWE Z GAZY 17-NITKOWEJ *.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: Pakiet 29.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KOMPRESY Z GAZY 17-NITKOWEJ NIEJAŁOWE *.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: Pakiet 30.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KOMPRESY Z GAZY 17-NITKOWEJ NIEJAŁOWE *.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 31 NAZWA: Pakiet 31.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KOMPRESY Z GAZY 17-NITKOWEJ BEZ NITKI RTG NIEJAŁOWE *.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 32 NAZWA: Pakiet 32.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KOMPRESY Z GAZY 17-NITKOWEJ Z NITKĄ RADIACYJNĄ NIEJAŁOWE *.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 33 NAZWA: Pakiet 33.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SERWETY Z GAZY 17-NITKOWEJ Z NITKĄ RADIACYJNĄ NIEJAŁOWE *.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 34 NAZWA: Pakiet 34.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: GAZA 17-NITKOWA, JAŁOWA, KOPERTOWANA *.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 35 NAZWA: Pakiet 35.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KOMPRES Z GAZY 17-NITKOWEJ Z WKŁADEM BIBUŁOWYM *.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 36 NAZWA: Pakiet 36.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KOMPRES WYSOKOCHŁONNY.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 37 NAZWA: Pakiet 37.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KOMPRES CHŁONNY JAŁOWY DO SILNIE SĄCZĄCYCH RAN.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 38 NAZWA: Pakiet 38.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KOMPRES WŁÓKNINOWY.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 39 NAZWA: Pakiet 39.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPATRUNKI JAŁOWE WŁÓKNINOWE HYPOALERGICZNE Z WKŁADEM WYSOKOCHŁONNYM.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 40 NAZWA: Pakiet 40.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ELASTYCZNE SIATKI OPATRUNKOWE (tolerancja rozmiarów +/-20%).

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 41 NAZWA: Pakiet 41.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPATRUNKI TRACHEOSTOMIJNE.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

 

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-08-28 12:56)
  • Formularz oferty cenowej (2009-08-28 12:56)
  • Wzór umowy (2009-08-28 12:57)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-08-28 12:58)
  • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2009-09-07 13:56)
  • ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty (2009-10-27 13:24)
  • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert (2009-10-27 13:24)
  • ZP-21 streszczenie i porównanie ofert (2009-10-27 13:24)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-12-09 09:50)