Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Pracowni Endoskopowej Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

Poznań: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Pracowni Endoskopowej
Numer ogłoszenia: 287104 - 2009; data zamieszczenia: 20.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Pracowni Endoskopowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Pracowni Endoskopowej Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 pakiety (części): 1. Sprzęt jednorazowego użytku do zabiegów gastro i kolonoskopowych, 2. Sprzęt jednorazowego użytku do zabiegów endoskopowych układu pokarmowego, 3. Sprzet jednorazowego użytku do zabiegów na drogach żółciowych i trzustkowych..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 134 (I piętro -budynek D).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria ZOZ Poznań-Stare Miasto w Szpitalu przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, pok. 239.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet II.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet III.ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2009-08-20 14:22)
  • Endoskopia Formualrz ofertowy jednor. użytku (2009-08-20 14:23)
  • Wzór umowy (2009-08-20 14:24)
  • Druk zastrzezenia informacji zawartych w ofercie (2009-08-20 14:24)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-09-02 10:11)
  • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert (2009-09-02 10:12)
  • ZP-21 Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (2009-09-02 10:12)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-09-23 13:28)