Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp na dostawę instrumentu do zamykania naczyń Impact LF 4200 dla potrzeb Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Poznań: Dostawa instrumentu do zamykania naczyń Impact LF 4200 dla potrzeb Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 136831 - 2009; data zamieszczenia: 20.08.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. , faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa instrumentu do zamykania naczyń Impact LF 4200 dla potrzeb Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę instrumentu do zamykania naczyń Impact LF 4200, przeznaczony do posiadanego na Bloku Operacyjnym Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3, urządzenia do zamykania naczyń Ligasure firmy Valleylab, użtkowanego przez Oddział Chirurgii.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.22.00-5.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 94800 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)