Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu anestezjologicznego do zabiegów kardiochirurgicznych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. Strusia w Poznaniu przy ul. Szkolnej 8/12

 Poznań: dostawa sprzętu anestezjologicznego do zabiegów kardiochirurgicznych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu, przy ul. Szkolnej 8/12 Numer ogłoszenia: 284694 - 2009; data zamieszczenia: 19.08.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23. * Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl * Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu anestezjologicznego do zabiegów kardiochirurgicznych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu, przy ul. Szkolnej 8/12. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa sprzętu anestezjologicznego do zabiegów kardiochirurgicznych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu, przy ul. Szkolnej 8/12 podzielonego na pakiety: Pakiet I - System do podawania tlenu; Pakiet II - Filtry oddechowe i obwody oddechowe; Pakiet III - Cewniki do pęcherza moczowego; Pakiet IV - Sprzęt do utrzymania drożności dróg oddechowych; Pakiet V - Zagłebniki żołądkowe; Pakiet VI - Cewniki do żył centralnych typu ARROW; Pakiet VII - zestaw do wkłucia do żył centralnych; Pakiet VIII - Akcesoria do kaniul do wlewów dożylnych; Pakiet IX - Kaniule dotętnicze; Pakiet X - Zestawy do przetoczeń krwi; Pakiet - XI Zestaw do pomiaru rzutu serca metodą FloTrac; Pakiet XII - Czujniki do pomiaru ciśnienia; Pakiet XIII - Przylepca do oklejania rurki intubacyjnej; Pakiet XIV - Worki do godzinowej zbiórki moczu; Pakiet XV - Cewniki do odsysania w systemie zamkniętym; Pakiet XVI - Filtry do ssania; Pakiet XVII - Koc ogrzewający; Pakiet XVIII - Dreny medyczne; Pakiet XIX - Probówki do pomiaru ACT; Pakiet XX - Elektrody endokawitarne; Pakiet XXI - Silikonowy resuscytator ambu; Pakiet XXII - Tester do pomiaru rzutu serca met. PICCO.. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 22. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane III.2) WARUNKI UDZIAŁU * Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą), z zastrzeżeniem pkt. 4.5 specyfikacji Nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.3 specyfikacji spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w.. * Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt.4.1 specyfikacji Wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.1 i 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 3. 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 6. Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 7. Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 specyfikacji oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 1 - 6. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ 1. Dokumenty (certyfikaty) dopuszczające wprowadzenie do obrotu medycznego i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego sprzętu anestezjologicznego, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy), tj. certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne - zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego Uwaga! Na wszystkich załączonych do oferty dokumentach należy wyraźnie - odręcznie zaznaczyć, którego pakietu oraz pozycji w danym pakiecie dokument ten dotyczy. Jeśli oferowany sprzęt jest wymieniony w załączniku do certyfikatu, należy na tym załączniku zaznaczyć miejsce, w którym jest wymieniony. 2. Materiały informacyjne dot. oferowanego sprzętu anestezjologicznego(katalogi, ulotki, prospekty) potwierdzające opisane parametry sprzętu anestezjologicznego. 3. Wzory oferowanych wyrobów. Na opakowaniach wzorów oraz na dokumentach należy odręcznie, wyraźnie zaznaczyć, którego pakietu i pozycji w pakiecie wzór lub dokument dotyczy.. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dokumenty dostępne są bezpośrednio na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl lub w siedzibie Zamawiającego: ul. Szwajcarska 3 Poznań pok 133-135 (DZP) tel. 0618739033 fax 0618779517. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto ul. Szwajcarska 3 Poznań.. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET I - SYSTEMY DO PODAWANIA TLENU. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SYSTEMY DO PODAWANIA TLENU. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET II - FILTRY ODDECHOWE I OBWODY ODDECHOWE. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: FILTRY ODDECHOWE I OBWODY ODDECHOWE. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET III - CEWNIKI DO PĘCHERZA MOCZOWEGO. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CEWNIKI DO PĘCHERZA MOCZOWEGO. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET IV - SPRZĘT DO UTRZYMANIA DROŻNOŚCI DRÓG ODDECHOWYCH. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĘT DO UTRZYMANIA DROŻNOŚCI DRÓG ODDECHOWYCH. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET V - ZGŁĘBNIKI ŻOŁĄDKOWE. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZGŁĘBNIKI ŻOŁĄDKOWE. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET VI - CEWNIKI DO ŻYŁ CENTRALNYCH TYPU ARROW. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CEWNIKI DO ŻYŁ CENTRALNYCH TYPU ARROW. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET VII - ZESTAW DO WKŁUCIA DO ŻYŁ CENTRALNYCH. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZESTAW DO WKŁUCIA DO ŻYŁ CENTRALNYCH. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PAKIET VIII - AKCESORIA DO KANIUL DO WLEWÓW DOZYLNYCH. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: AKCESORIA DO KANIUL DO WLEWÓW DOZYLNYCH. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PAKIET IX- KANIULE DOTĘTNICZE. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KANIULE DOTĘTNICZE. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PAKIET X- ZESTAWY DO PRZETOCZEŃ KRWI. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZESTAWY DO PRZETOCZEŃ KRWI. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: PAKIET XI - ZESTAW DO POMIARU RZUTU SERCA METODĄ FLO TRAC. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZESTAW DO POMIARU RZUTU SERCA METODĄ FLO TRAC. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: PAKIET XII - CZUJNIKI DO POMIARU CISNIENIA. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZUJNIKI DO POMIARU CISNIENIA. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: PAKIET XIII - PRZYLEPCE DO OKLEJANIA RURKI INTUBACYJNEJ. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PRZYLEPCE DO OKLEJANIA RURKI INTUBACYJNEJ. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: PAKIET XIV - WORKI DO GODZINOWEJ ZBIÓRKI MOCZU. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: WORKI DO GODZINOWEJ ZBIÓRKI MOCZU. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: PAKIET XV - CEWNIKI DO ODSYSANIA W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CEWNIKI DO ODSYSANIA W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: PAKIET XVI - FILTRY DO SSANIA. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: FILTRY DO SSANIA. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: PAKIET XVII - KOC OGRZEWAJĄCY. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KOC OGRZEWAJĄCY. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: PAKIET XVIII - DRENY MEDYCZNE. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DRENY MEDYCZNE. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: PAKIET XIX - PROBÓWKI DO POMIARU ACT. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PROBÓWKI DO POMIARU ACT. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: PAKIET XX - ELEKTRODY ENDOKAWITARNE. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ELEKTRODY ENDOKAWITARNE. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: PAKIET XXI - SILIKONOWY RESUSCYTATOR AMBU. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SILIKONOWY RESUSCYTATOR AMBU. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: PAKIET XXII - TESTER DO POMIARU RZUTU SERCA MET. PICCO. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: TESTER DO POMIARU RZUTU SERCA MET. PICCO. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-08-19 12:46)
 • Formularz Ofertowy (2009-08-19 12:46)
 • Wzór Umowy (2009-08-19 12:47)
 • Druk zastrz. informacji ofertowych (2009-08-19 12:47)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2009-08-24 09:07)
 • Ogłoszenie o wyborze najk.oferty (2009-08-26 08:43)
 • ZP 12 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2009-08-26 08:44)
 • ZP 21 STRESZCZENIE OCENY I POROWNANIA ZLOZONYCH OFERT (2009-08-26 08:44)
 • sprostowanie do ogłoszenia (2009-08-27 07:22)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-10-07 13:23)
 • ZP 12 - zbiorcze zestawienie ofert (2009-10-07 13:24)
 • ZP 21 - streszczenie ocenyi porównania złożonych ofert (2009-10-07 13:24)
 • Zawiadomienie o wniesieniu protestu (2009-10-12 12:24)
 • Zawiadomienie o wniesieniu protestu 2 (2009-10-14 13:37)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-12-02 12:53)