Przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Oddz. Chirurgii i Kardiochirurgii Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu

Poznań: Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Oddz. Chirurgii i Kardiochirurgii Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12.
Numer ogłoszenia: 281382 - 2009; data zamieszczenia: 17.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Oddz. Chirurgii i Kardiochirurgii Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Oddz. Chirurgii i Kardiochirurgii Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 i został podzielony na 26 pakietów..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 26.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Opieki Zdrowotnej - Poznań - Stare Miasto , ul. Szwajcarska 3, Dział Zamówień Publicznych, pok. 134 (wejście D I ptr).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.08.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3, pok. 239 (wejście D II ptr).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: SYSTEMY DO STABILIZACJI KONIUSZKA SERCA.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: SYSTEMY DO STABILIZACJI SERCA W OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH BEZ UŻYCIA KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ELEKTRODY BIERNE.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: ELEKTRODY CZYNNE.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: DREN TYPU YANKAUER.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: KOŃCÓWKI TYPU YANKAUER -.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: WYCINAKI DO AORTY.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PAKIET 8.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: CZYŚCIK DO MIKRONARZĘDZI.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: CEWNIK THORAX.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: OSTRZA DO BY-PASS.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: DRENY Z FILTREM P/BAKTERYJNYM.


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: BUTELKI DO DRENAŻU WYSOKOPRÓŻNIOWEGO I DRENY TYPU REDON.


CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: WORKI DO POBIERANIA KRWI.


CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: DREN DO SSANIA Z PERFOROWANĄ KOŃCÓWKĄ I POJEMNIKI.


CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: CEWNIK DO ODSYSANIA.


CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: IGŁA DO BEZPIECZNEGO POBIERANIA I ROZPUSZCZANIA LEKU Z OTWOREM BOCZNYM 1,2 (18G).


CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: KORECZEK COMBI STOPPER (STOŻEK ZACISKOWY).


CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: ŁĄCZNIK Z PRZESUWNĄ NAKRĘTKĄ LOCK.


CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: ŻEL-WAK (MEDI-GEL) DO ŻELOWANIA WYDZIELINY Z POLA OPERACYJNEGO.


CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: UCHWYTY NA DRENY 13,3 x 3,8 cm.


CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: TORBY DO LICZENIA KOMPRESÓW.


CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: DRENY BRZUSZNE.


CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: SZCZOTKI JEDNORAZOWE JAŁOWE DO CHIRURGICZNEGO MYCIA RĄK.


CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: DRENY MEDYCZNE W ZWOJU DŁUGOŚCI 30,5 O ŚREDNICY 6 MM.


CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: ELEKTRODY DO STYMULACJI PRZESKÓRNEJ typu QUICK COMBO DO MONITORA LIVE PACK.ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2009-08-17 14:11)
 • Formularz ofertowy - drobny sprzęt med kardiochir i chir 09 (2009-08-17 14:12)
 • Wzór umowy (2009-08-17 14:13)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-08-17 14:13)
 • Wyjasnienie nr 1 do SIWZ (2009-08-21 14:54)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-09-11 14:42)
 • ZP 12 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2009-09-11 14:43)
 • ZP 21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2009-09-11 14:44)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-09-15 14:29)
 • ZP 12 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2009-09-15 18:50)
 • ZP 21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2009-09-15 18:51)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2009-11-05 07:14)