Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu anestezjologicznego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu

Poznań: Dostawa sprzętu anestezjologicznego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu.
Numer ogłoszenia: 281368 - 2009; data zamieszczenia: 17.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu anestezjologicznego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu anestezjologicznego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu i został podzielony na 23 pakiety (części)..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.00.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 23.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZOZ Poznań - Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3, 61 - 285 Poznan - Dział Zamówień Publicznych (pok. 134).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań Stare Miasto na terenie Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3, pok. 239.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: SYSTEMY DO PODAWANIA TLENU.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: SPRZĘT DO UTRZYMANIA DROŻNOŚCI DRÓG ODDECHOWYCH.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PROWADNICA DO TRUDNYCH INTUBACJI.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: RURKI INTUBACYJNE I TRACHEOSTOMIJNE.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: RURKI TRACHEOSTOMIJNE ZBROJONE.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: RURKI INTUBACYJNE DO DŁUGOTRWAŁYCH INTUBACJI.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: RURKA TRACHEOSTOMIJNA BEZ MANKIETU USZCZELNIAJĄCEGO.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Filtry.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Toaleta dróg oddechowych.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PRZEDŁUŻENIA DO RUREK TRACHEOSTOMIJNYCH.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: ZGŁĘBNIKI ŻOŁĄDKOWE.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: ZESTAWY DO WLEWÓW DOŻYLNYCH I AKCESORIA.


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: SPRZĘT UROLOGICZNY.


CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: KOMORA WILGOTNA DLA OCZU.


CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: ZESTAWY DO NAKŁUCIA OPŁUCNEJ.


CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: POMIARY KAPNOGRAFII.


CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: ĆWICZENIA ODDECHOWE.


CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: OBWODY ODDECHOWE.


CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: WKŁADY DO SYSTEMÓW SSĄCYCH.


CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: PORT NACZYNIOWY.


CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: IGŁY DO PORTÓW NACZYNIOWYCH.


CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: ZESTAW DO SSANIA OPŁUCNOWEGO, JAŁOWY Z KOMORĄ ZBIORCZĄ WYMIENNĄ.


CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: ZESTAW DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO.ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2009-08-17 13:57)
 • Formularz ofertowy (2009-08-17 13:58)
 • Wzór umowy (2009-08-17 13:59)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-08-17 14:00)
 • zawiadomienie o przesunieciu terminu (2009-08-19 12:42)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (2009-08-19 12:42)
 • wyj nr 1 (2009-08-24 15:34)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-09-16 07:59)
 • ZP 12 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2009-09-16 08:00)
 • ZP 21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2009-09-16 08:02)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENA PORTAL BZP 377582-2009 z 29-10-09 (2009-10-29 07:48)